Zavádění agendy participace v desetitisícovém městě: Čáslav se otevřela občanům

by Participation Factory

Jako odborní konzultanti jsme od května do září minulého roku zajišťovali aktivní podporu při nastavení a realizaci participativního plánování v Čáslavi. Tamnímu městskému úřadu jsme pomohli se zavedením agendy participace a nastavením role koordinátorky participace, kterou jsme provedli základním školením pro získání znalostí a dovedností k výkonu této agendy. Zároveň jsme byli úřadu k dispozici při navrhování plánovaných participativních procesů, jejich implementaci a při rozhodování o využití digitálních nástrojů pro e-participaci (dále jako “civic tech”). Jak to celé probíhalo?

Společné úsilí městského úřadu a Participation Factory institucionalizovat agendu participace začalo již v roce 2021, kdy jsme na úřadě provedli tzv. diagnostiku potřeb pro participativní plánování ve městě Čáslav. Cílem analýzy bylo (a) zhodnotit existující či plánované projekty s participativním potenciálem, (b) získat u dotazovaných přehled o jejich úrovni znalostí v oboru, (c) zhodnotit míru spolupráce napříč organizací a zejména (d) na základě výše zmíněného vyhotovit seznam praktických kroků (doporučení), které pomohly nastavit systémový, smysluplný přístup k oboru participativního plánování.

Vzhledem k množství a rozsahu identifikovaných projektů pro participaci, které vyplynuly z provedené diagnostiky a následného workshopu s vedením města, a po definici cílů radnice v oblasti participativního plánování, vznikl požadavek na zavedení nové pozice koordinátora participativního plánování (KPP) přímo na úřadě. 

Během spolupráce s městským úřadem jsme dodali řadu výukových modulů, které nabídly základní teoretický a praktický vhled do agendy participace. Zároveň jsme odbavili ad hoc konzultace k jednotlivým projektům, které za dané období koordinátorka participace měla na starosti, a na kterých si osvojila nově získané dovednosti. Příkladem může být participativní proces k revitalizaci pěší zóny v centru města. Pěší zóna je v současnosti lehce zanedbaný, přesto významný veřejný prostor, jehož nový potenciál a podoba bude hledána urbanisticko-architektonickou soutěží. Do přípravy relevantních podkladů město zapojilo i širokou veřejnost, a především ty občany, kteří prostory aktivně používají. Během veřejného setkání s architekty přímo v území měli občané možnost nadnést své názory Jaká by se jim líbila nová dlažba, nebo třeba jak vyřešit zeleň v okolí – veškeré podněty a diskuse se zaznamenaly do protokolu, který byl následně předán architektům města. 

Nejen participace k pěší zóně, ale celková několikaměsíční spolupráce s městským úřadem nám dovolila spatřit velký potenciál pro participativní plánování, a zároveň ochotu občanů se do projektů zapojovat. Iniciace takové agendy není lehká, úřad však v minulosti prokázal vysokou míru odpovědnosti a ambicí dělat maximálně otevřenou správu věcí veřejných. I proto jsme na závěr pro město Čáslav vytvořili přehled o získaném know-how a doporučili další kroky k posilování agendy participace na úřadě. Věříme, že město bude nadále pokračovat v tomto úsilí.

 

Zdroj fotky:
https://www.meucaslav.cz/radnice/participacni-projekty/revitalizace-parku-j-mahena/