Součástí rozsáhlého dopravního projektu má být poprvé v ČR i participace

by Participation Factory

Dopravní plánování je jednou z agend veřejné správy zabývající se fungováním dopravy na lokální, regionální, národní i nadnárodní úrovni. Vůbec poprvé v ČR má být součástí plánování nové dopravní stavby rozsáhlý participativní projekt. Participativní proces, který je dnes v západních zemích již zcela běžný, nabývá postupně jasnější kontury. A my jsme u toho.

Plánování nových či rozšiřování stávajících dopravních sítí má především usnadnit a urychlit přepravu z bodu A do bodu B. Žijeme ve světě, kde čas je nejcennější komoditou. Proto je snaha o redukci času stráveného cestování mv dopravním plánování všudypřítomné. Nezkrátí se totiž čas přepravy lidí například z Prahy do Brna, ale především bude docházet k rychlejšímu toku zboží, služeb, a tedy i peněz.

Možnost rychle procestovat republiku křížem krážem ať už automobilem, nebo vlakem, je obecně vnímáno jako pozitivum z hlediska pohodlí i úspory času. Ne každý si však uvědomuje negativní dopady výstavby liniových staveb, které se týkají životního prostředí, ale i každodenního života obyvatel žijících v jejich okolí. Hluk, zvýšená prašnost nebo destrukce přirozených biokoridorů je jen hrst negativních externalit, které se pojí s výstavbou a využíváním liniových dopravních staveb. 

Proti zatěžování krajiny, konkrétně podél dálnice D8, se zasazuje Sdružení obcí a spolků Koridor D8. Počátek jeho činnosti sahá do roku 2018, kdy započalo boj proti výstavbě údajně největší haly v Evropě, která má sloužit jako sklad pro mezinárodní společnost. Nyní se soustřeďuje nejen na logistické haly či dopady nevhodně řešené dálnice D8, ale i na plánovanou výstavbu vysokorychlostní tratě VRT Podřipsko, která má za účelem rychlého spojení Prahy s Drážďany protnout krajinu Středočeského a Ústeckého kraje.

Nálada kolem nové vysokorychlostní trati je značně smíšená. SOS Koridor D8 sdružuje obce, které mají být plánovanou stavbou výrazně dotčeny a z nichž některé s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Členství ve sdružení je tak pro tyto obce zásadní, jelikož se díky jejich propojení zvyšuje jejich vyjednávací schopnost při jednáních se státními a dalšími příslušnými orgány. Zároveň mohou tyto obce zčásti využívat unifikovanou komunikační strategii Koridoru D8 a přibližovat tak své úsilí občanům. 

Snaha obcí zapojit své občany do agendy dopravního plánování by však neměla končit u jednosměrné komunikace. Stanovisko obce, které je podpořené samotnými občany, má několikanásobně vyšší váhu při prosazování požadavků u řídících orgánů. Vhodně nastavený model participace tak nejen zvyšuje důvěru samotných občanů v samosprávu, ale může vést k reálným výsledkům na vyšších úrovních rozhodování. Opomenutí zapojení občanů může naopak znamenat budoucí konflikty a nedůvěru. 

Participation Factory byla oslovena, aby na základě své expertízy navrhla a podpořila participativní projekt, který v ČR zatím nemá obdoby. Než je však vůbec možné s participací začít, je potřeba zjistit současný způsob komunikování výstavby nové VRT ze strany jednotlivých obcí k občanům a následně posílit a sjednotit komunikační strategii.

Dle nedávno provedené diagnostiky komunikace členských obcí a měst Koridoru D8, kterou byla Participation Factory pověřena, se pouze polovina obcí dotýká na svých komunikačních kanálech tématu VRT a ochrany krajiny. Zároveň pouhých 20 % z celkového počtu obcí nabízí svým občanům příležitost k participaci prostřednictvím setkání či anket. Obce si také neuvědomují důležitost online komunikačních nástrojů, jejichž využívání je stále na vzestupu a lze sledovat jejich stále vyšší využití také mezi lidmi staršími 60 let.

Výzkum ukázal, že potíže s komunikací se svými občany, a to nejen z pohledu obsahu komunikace, ale i zvolených nástrojů, má značná část členských obcí. Vydáváme se tak s nimi na společnou cestu k lépe nastavené komunikaci, která je základním východiskem i pro větší informovanost a efektivnější zapojení občanů. 

Jako firma se zaměřujeme na podporu interních týmů a předávání dovedností a know-how potřebných pro úspěšné řízení, design, realizaci i evaluaci participativních projektů. Obcím navrhneme takové školící programy, které jsou postavené na akademických znalostech i praktických zkušenostech našeho týmu a pomohou nejen ke zvýšení efektivity komunikace, ale podpoří je ve všech jejich budoucích projektech.