Quo vadis, Romale? Jak Prešovský kraj směřuje k lepší integraci romských komunit

by Participation Factory

Prešovský samosprávný kraj (PSK) se rozkládá na východě Slovenska a jedná se o nejlidnatější kraj v zemi. Vysoké zastoupení ve struktuře obyvatel mají romské komunity. Podle statistických údajů tvoří Romové přibližně 15% z celkového počtu obyvatel PSK. Atlas romských komunit (ARK) z roku 2019 uvádí, že na území PSK žije přibližně 127 tisíc romských obyvatel, a tak není překvapením, že kraj věnuje speciální pozornost podpoře Romů a redukci sociální exkluze těchto marginalizovaných komunit.

Romskými komunitami se zabývají na lokální úrovni různé neziskové a jiné organizace, jejichž agenda sahá od podpory mládeže a vzdělávání až po prevenci kriminality či pomoc nezaměstnaným. Záslužnost jejich práce je nezpochybnitelná. Co však organizacím chybí, je systematická spolupráce s vedením samosprávného kraje a mezi nimi samotnými.

„O nás bez nás” jako běžná praxe

Problémem intervence krajů, potažmu státu, do oblasti rozvoje sociálně vyloučených komunit, je nedostatečné naslouchání jejich vlastním potřebám. Komunity se pak potýkají s pocitem, že jejich situace je řešena shora, bez jejich přímé účasti. To je samozřejmě v rozporu se zásadami občanské společnosti. Ta by vždy měla usilovat o zapojení jednotlivců do dění v zemi a umožnění občanům ovlivnit vývoj a řešení otázek, které se jich přímo dotýkají. Prešovský kraj nyní dává příležitost k participaci a dlouhodobému budování vztahů samosprávy se svými klíčovými aktéry v oblasti marginalizovaných romských komunit.

S partnery ke společnému cíli

Prvním krokem bylo zahájení dialogu mezi organizacemi a krajem – osobně si vydefinovat současné problémy, potřeby a trendy v agendě integrace Romů čelících bezpráví a stereotypům ze strany většinové společnosti. Zapojení klíčových aktérů do tvorby akčních plánů pro práci se sociálně vyloučenými komunitami bylo ústředním záměrem prvního participativního setkání „Quo vadis Romale”, které se uskutečnilo v červnu v Prešově.

Jako odborní garanti jsme měli příležitost podílet se na této události podpořené národním projektem Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. pod vedením Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu s koordinátorkami participace z PSK jsme navrhli proces, díky kterému mělo na 30 zástupců organizací pracujících s Romy možnost sdílet svůj pohled na danou agendu a vyjádřit své potřeby. Data získaná během setkání využije kraj k nastavení budoucí spolupráce mezi organizacemi a zajištění snižování bariér dalšího rozvoje agendy.

Jedna vlaštovka jaro nedělá

Mezi účastníky panovala velká shoda na tom, jak by se měla problematika integrace Romů dále posouvat. Největší prioritou je přijetí systémových opatření zajišťujících dlouhodobou finanční podporu ze strany státu, jež logicky navazuje na činnost organizací a jejich projekty. V současnosti organizace trápí především nedostatečná kontinuita projektů a na ně navázaných finančních dotací. Ta je přitom podmínkou jejich úspěšnosti napříč programovými obdobími. Samosprávný kraj se tak zaměří hlavně na vhodnou implementaci integrované územní strategie, která v rámci klíčových projektů zajistí dlouhodobou finanční podporu.

Troufáme si tvrdit, že většina účastníků si ze setkání odnesla nejen spoustu nových kontaktů, ale i dobrý pocit že kraj, do kterého patří, se posouvá v rámci proaktivnosti a vlévá novou krev do žil všem, kteří svůj život dedikují pomoci druhým. Teď už jen nepolevit 🙂.

 

Chcete se dozvědět více o možnostech participace a zapojení komunit? Ozvěte se nám!