Participativní rozpočet ve vězení

by Participation Factory

Jádrem participace veřejnosti je lepší kvalita života jakékoliv komunity, která se do ní pustí. Zároveň je jedním z klíčových vedlejších účinků zvýšení sociální soudržnosti a zahrnutí většího množství členů. To z participace veřejnosti dělá efektivní nástroj, který může fungovat v řadě prostředí od základních škol až po… vězení.

 

Jakožto jedna z nejčastějších metod participace veřejnosti byl participativní rozpočet (PaR) implementován mezi únorem 2019 a zářím 2020 start-upem BiPart v experimentálním vězení s „otevřenými celami“ Bollate v Milánu, Itálii. PaR jako takový je zaměřený na členy komunity a umožňuje jim podávat návrhy a hlasovat o tom, který bude implementován. V případě tohoto projektu, pojmenovaného Idee in Fuga („nápady na útěku“), byl obvyklý design PaR přizpůsoben konkrétním podmínkám v prostředí věznice a cílům programu.

 

Tyto změny měly především zvýšit efektivitu programu a vytvořit pro nej přidanou vzdělávací hodnotu. Umožnily totiž účastníkům získat a procvičit aktivní občanské dovednosti a účastnit se diskuzí spojených s demokracií. V průběhu projektu se vězni setkávali, aby probírali a rozvíjeli nápady. Později, během „podpůrné“ fáze, návrhy prioritizovali a dále pracovali na spolunavrhování jejich proveditelné verze. O těchto finálních návrzích hlasovala celá komunita vězení a hlasování rozhodlo, jaké návrhy budou implementovány. Celkem proběhlo 18 setkání zvlášť na mužských a ženských odděleních a 2 setkání napříč odděleními.

 

Účastníky se mohli stát pouze vězni: 1278 se mohlo účastnit „podpůrné“ fáze a 1093 volení. Během podpůrné fáze se počet účastníků vyšplhal na 670 (52,4%), během volení na 510 (46,6%). V obou fázích byly aktivnější ženy. Realizátoři byli v neustálém kontaktu s vedením vězení a s externím publikem. To zahrnovalo radu podpůrných institucí a širší komunitu z webových stránek IFF a crowdfunding platformy. Takto rostoucí komunikace mezi vězni a vedením věznice umožnila vznik prostoru, kde mezi těmito skupinami může růst spolupráce a důvěra.

 

Občanský crowdfunding a externí komunikace o projektu zároveň vygenerovaly další peníze do rozpočtu, které byly potřeba k implementaci závazných rozhodnutí. Tato úprava procesu PaR ukázala potenciál získat nejen nutné financování, ale také vytvořit hodnotnou výměnu mezi občany a vězni. Také poskytla prostor, kde mohlo větší množství lidí přispět k projektům uvnitř vězení, které odpovídají na skutečné potřeby vězňů. Kromě toho tyto diskuze pomáhají spojovat rozdělené komunity a získávat lepší porozumění, pochopení a tak i zvyšovat šanci k lepšímu návratu vězňů do společnosti.

 

Celkem bylo během projektu podáno 58 návrhů (47 navrhli muži, 11 ženy). Projekt samotný a návrhy podané v jeho rámci ukázaly na existující nerovnosti ve službách a jejich kvalitě mezi mužským a ženským oddělením.

 

Pouze 7 realizovatelných návrhů nakonec šlo do hlasovací fáze, včetně těchto vítězných:

  • Pracovní centrum a program, který spojuje vězně se společnostmi (mužské oddělení);
  • Kurz na výcvik psů (mužské oddělení);
  • Renovace sprch (ženské oddělení);
  • Experimentální program pro sebeřízení: Vyprat, usušit a odnést! (ženské oddělení).

 

V průzkumu provedeném během projektu vyjádřilo 69% respondentů přesvědčení, že tento proces může pomoci lépe integrovat vězně po jejich propuštění z vězení. Zároveň jich 81,3% souhlasilo, že pokud účastníci pracují pořádně, projekt má potenciál „zlepšit vztahy mezi vězni a vedením vězenice.“

 

Celkově může tento projekt, vedený přístupem zdola týmem dobrovolníků z BiPart a založený na podpoře širší komunity přes crowdfunding, sloužit jako skvělý příklad participativních postupů v omezeném prostředí se zapojením několika stakeholderů pro dobro menší populace, jejíž potřeby jsou často přehlížené a která má problémy s integrací zpět do společnosti. Ukazuje potenciál pro zlepšení dialogu mezi vedením věznic a vězni a přehodnocuje vězení jako místa, která fungují na datech o skutečných potřebách své populace. Také se na vězně dívá jako na aktivní občany se spojením s komunitou jak ve vězeňském oddělení, tak mimo věznici.