Participací k proměně území. Případ revitalizace centrálního nábřeží Mže v Plzni

by Participation Factory

Projektů, jež vyžadují participaci, je celá řada. Existují velké, koncepční a inovativní projekty, které jsou první svého druhu, a pak tu jsou projekty intimnější, více specifické a praktické. A nás baví všechny!

Nedávno jsme měli příležitost podílet se na projektu menšího rozsahu, ale s o to významnějším místním dopadem. Městský obvod Plzeň 1 nás oslovil, abychom navrhli a realizovali konzultační proces s veřejností o budoucnosti centrálního nábřeží řeky Mže. Město Plzeň se dlouhodobě snaží rozvíjet potenciál svých náplavek a posílit vztah města k řece. Vedení města si je vědomo, že centrální nábřeží Mže představuje důležitý úsek nábřežních prostorů, a proto vyžaduje multioborový přístup a aktivní zapojení všech zainteresovaných stran.

Naším úkolem bylo vtáhnout do procesu veřejnost – běžné občany Plzně, kteří se na daném místě pohybují a využívají nábřeží k rekreaci či pro pěší a cyklo dopravu nebo u nábřeží přímo bydlí. Nábřeží Mže je specifickým místem, které se potýká s výraznými problémy typu tmavých a špinavých zákoutí či nahodile vzniklého parkoviště, které se neřízeně proměňuje ve vrakoviště. Přesto má místo svého ducha, kterého jsme chtěli podpořit. Proto jsme osobní setkání s občany jsme uskutečnili na provizorním stanovišti přímo u nábřeží Mže. Účastníky jsme vyzvali, aby interaktivní formou sdíleli své podněty a názory a vyjádřili se k tomu, jak si představují budoucnost území.

Významnou roli měli architekti z Ateliéru k světu, kteří zpracovali koncept úprav nábřeží a byli pozváni, aby jej na setkání prezentovali. Zároveň byli připraveni občanům naslouchat a odpovídat na jejich dotazy i během následné procházky po území, která setkání završila. 

Návrhy a připomínky občanů bylo důležité zachytit během celého procesu, jelikož budou zapracovány přímo do podrobné studie, která jasně vymezuje budoucí podobu říčních břehů. Podněty mohli lidé vyplňovat i do online dotazníku, do kterého se celkově zapojilo přes 150 respondentů.

Město tak dává příležitost svým občanům aktivně se podílet na rozhodovacích procesech, a tím i na utváření budoucnosti Plzně. Místní se tak můžou vyjádřit k tomu, jaké prvky mají být v místě zachovány a jaké mají být nově vybudovány. Jednoduše, aby místo bylo tvořeno pro ně. Podpora občanského aktivismu je nedílnou součástí demokratické společnosti a jsme rádi, že Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jenž projekt zastřešoval, vnímá participaci občanů jako základ otevřeného vládnutí.

Jaké z toho plyne ponaučení? Opět se ukázalo, že i k projektům malého rozsahu je třeba přistupovat jako k promyšlenému procesu. Bez detailní přípravy, scénáře a plánu „jak dál“ nelze dosáhnout úspěchu.

Pokud máte zájem dozvědět se o participaci více, či máte konkrétní projekt a potřebujete jej prokonzultovat, ozvěte se nám na info@participationfactory.com