Participace jako základní pilíř procesu tvorby strategického plánu: případ městské části Praha 3

by Participation Factory

Městská část Praha 3 se pustila do participativní tvorby strategického plánu v rozsahu, který je v českém prostředí ojedinělý.

Tvorba strategického plánu, koncepčního dokumentu, který nastavuje priority udržitelného rozvoje v dané lokalitě na následujících 10-15 let,  je jedna z klíčových aktivit místních úřadů. V rámci pilotního programu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Koordinátoři participativního plánování se MČ Praha 3 rozhodla tvorbu strategie rozvoje pojmout participativně.

Cílem projektu Plánuj Trojku, jenž probíhal v roce 2020 s přesahem do roku 2021, bylo vytvořit co nejvíce participativní strategický plán městské části pro období následující desetiletí. Pro tyto účely byla Praha 3 rozdělena do 10 oblastí, jejichž potřeby se mapovaly zvlášť. To umožnilo lokální pohled a identifikování priorit v území, které občané vnímají jako součást svého každodenního života. Projekt zároveň doprovázela svěží a kreativní vizuální identita, která podtrhovala otevřenost radnice směrem k občanům a jejich potřebám.

vizuální podoba strategického plánu Prahy 3, zdroj: planujtrojku.cz

 

Náplní participativního procesu byla setkání s veřejností i s klíčovými aktéry (v každé z 10 vybraných oblastí zvlášť), během kterých se shromažďovaly podněty pro tvorbu strategického plánu. Praha 3 v čele s koordinátorem participace tak odbavila celkem 14 workshopů s pracovními skupinami, 2 osobní sekání se stakeholdery a 20 online setkání s veřejností. Souběžně s tím probíhala anketa jak v online, tak v papírové podobě, která mapovala nejzákladnější otázky týkající se dalšího směřování Prahy 3. Do ankety se zapojilo celkem 1100 respondentů, kteří se vyjadřovali k problémům i potenciálům své městské části.

Identifikované tematické priority pro každou oblast udržitelného rozvoje se dále ověřily prostřednictvím reprezentativního průzkumu. K tvorbě samotného dokumentu přizvala městská část expertní týmy a dále navázala připomínkováním pracovní verze dokumentu pomocí veřejných setkání.

Během celého procesu kladlo vedení Prahy 3 velký důraz na to, aby žádná z možných zainteresovaných stran nebyla opominuta či podreprezentována. Jakožto neméně důležitý cíl si městská část vytyčila “pozvednutí prostředí místní samosprávy k těm nejlepším mezinárodním standardům tak, aby se Praha 3 stala v ČR průkopníkem participativního a strategického plánování.”

Nepochybujeme, že MČ Praha 3 se podařilo své cíle naplnit a pevně věříme, že bude nadále úspěšně řídit participativní projekty. Přístup Prahy 3 je v celorepublikovém kontextu vskutku progresivní a může sloužit jako inspirace nejen pro další pražské městské části, ale také obce podobné velikosti. Zapojování občanů do plánování a posilování participačních prvků v rozhodovacích procesech totiž vede ke zvyšování důvěry v samosprávu, posílení zájmu lidí o své okolí a v konečném důsledku i ke zvýšení kvality života v dané lokalitě.

Více o tvorbě strategického plánu a dalších projektech MČ Praha 3 naleznete na adrese https://planujtrojku.cz/.  

Pokud i vy toužíte po zavedení participační složky do svých projektů, neváhejte se nám ozvat na info@participationfactory.com a rádi vám poradíme.