O národních prioritách udržitelného rozvoje Slovenska se rozhoduje participativně

by Participation Factory

(foto: MIRRI)

 

Agendu 2030 řeší v kontextu jednotlivých zemí různé strategické dokumenty. V případě Slovenska jde o dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Jeho tvorbě předcházel v roce 2018 několikaměsíční participativní proces, jehož výsledkem byla identifikace šesti národních priorit udržitelného rozvoje Slovenska. Vlivem turbulentních událostí uplynulých let a změny podmínek v mnoha odvětvích vzniká potřeba současné národní priority přehodnotit a aktualizovat. Jako další mezník se stanovil rok 2050. A právě v tuto chvíli vstupuje do procesu Participation Factory.

Je současných šest národních priorit udržitelného rozvoje Slovenska stále relevantních i do roku 2050? Co je potřeba upravit, doplnit, nebo zcela přepsat? Formulace odpovědí na tyto otázky byla hlavní náplní participativního procesu, jehož realizaci dostala na starost Participation Factory. Participativní setkání se uskutečnila za účasti klíčových aktérů z různých oblastí lidského konání. Během setkání se pomocí ústních cvičení a dialogů nejen identifikovaly aktuální problémy Slovenska, ale vznesly se hlavně připomínky ke stávajícím národním prioritám udržitelného rozvoje. 

Účastníci zastupující široké spektrum odvětví nadnesli své největší obavy i návrhy na zlepšení a doplnění současného znění národních priorit i jednotlivých výzev, čímž významně přispěli k zabezpečení efektivního řízení udržitelného rozvoje na celostátní úrovni. Konkrétně pro téma SDGs a Agendy 2050 se ukázala časová dotace, určená pro zorganizování mítinků, jako vyhovující, ačkoliv minimální. Proces takového charakteru by si jistě zasloužil mnohem více časového úsilí a zdrojů pro vyvolání širší a zároveň intenzivnější diskuse. V ideálním případě by se do diskuse začlenili také profesní, zájmové, demografické či jinak specifické skupiny, které v tuto chvíli mají jistou či žádnou zkušenost s podobnými procesy.

Participativní proces poukázal na komplexnost problematiky aktualizace národních priorit udržitelného rozvoje a zdůraznil důležitost participativní tvorby politik, která zaručí názorovou pluralitu. Požadavek na posílení kooperace, spolupráce a účasti odborné i široké veřejnosti na plánovacích procesech byl všudypřítomný napříč všemi setkáními. Zároveň během setkání s účastníky vyšlo jasně najevo, že samotní oslovení aktéři chtějí dlouhodobě spolupracovat na vytváření plánů a strategií a vidí význam v participativně pojatých projektech.

Zajímá vás participativní tvorba politik? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com