Mládežnická participace a školní participativní rozpočty aneb co se v mládí naučíš…

by Participation Factory

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se v Centru strategie Prahy 1 sešla početná skupina zájemců o workshop na téma mládežnické participace a školních participativních rozpočtů. Workshop proběhl v rámci projektu Visegrad Youth Participates. Celý tento projekt zahrnuje spolupráci Participation Factory a dvou neziskových organizací, Fundacja Pole Dialogu  z Polska a Alternatív Közösségek Egyesülete z Maďarska. Společně se snažíme nalézt cestu a stanovit standardy pro systematickou participaci mládeže, začínaje školními participativními rozpočty až po zapojení dětí a mládeže do dění na úrovni samospráv.

Zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů a veřejného života má mnoho přínosů jak pro samotnou mládež, tak i pro společnost jako celek. Konec konců dnešní mladí jsou budoucí dospělí, kteří se tak či onak budou podílet na fungování naší země, a je v zájmu nás všech dát jim prostor, aby se to krok za krokem naučili. 

Patrně nikdo ze zúčastněných nepochyboval o tom, že mládež má mít svůj hlas, který má být slyšet. Zdálo se však, že je pro některé překvapením, jak velký potenciál může hlas dětí školou povinných mít. 

V úvodu náš kolega Karel Kolář vytyčil mezinárodní rámec Visegrádské spolupráce a prostřednictvím videozáznamu sdíleli své zkušenosti i kolegové z Polska a Maďarska. V České republice není školní participativní rozpočtování zavedeno systémově, ale závisí na individuálním rozhodnutí vedení škol. V Polsku využívá školní participativní rozpočtování každé větší město a funguje zde centralizovaný systém. Nejméně rozšířené je používání školního participativního rozpočtování v Maďarsku, kde zatím probíhají školní participativní rozpočty spíše jako pilotní programy. 

Dále Karel uvedl účastníky do základní používané terminologie a představil trojici řečnic, které se mládežnické participaci a školním participativním rozpočtům aktivně věnují. Jako první vystoupila Karolína Vilímová s všeříkajícím příspěvkem “Od školního participativního rozpočtu na radnici Kutné Hory”. Už názvem svého vystoupení předznamenala směr, kterým se participující mládež může ve svých aktivitách vydat. Prostředím, ve kterém žáci a studenti získávají vzdělání je bezpochyby škola. Učí se zde mimo učební osnovy i komunikovat, respektovat se, či naslouchat argumentům druhých. A pak třeba i panovat Hoře. “Panuj Hoře” je název unikátního projektu, v rámci kterého řídí participativní rozpočet města Kutná Hora studenti. Projekt by neměl šanci na úspěch, pokud by v něj vedení města nevěřilo a aktivně ho nepodporovalo. Karolína byla jednou z vůdčích osobností pilotního ročníku a největší hodnotu spatřuje právě v získaných osobních zkušenostech. Naučila se jaké to je být leader, mít tým lidí a odpovědnost za odvedenou práci a že změna je možná. 

Participation Factory přinesla do začátku projektu expertní podporu. Zúčastněné studenty jsme proškolili v projektovém řízení, participativních metodách nebo facilitaci a stáli jsme jim po boku i v dalších fázích. Ne jako projev nedůvěry, ale podpory. 

Na Karolínu se svou participativní zkušeností navázala předsedkyně Pražského parlamentu dětí a mládeže Kristýna Seinerová. Uvedla přítomné do problematiky a hierarchie školních parlamentů od školních přes krajské až k tomu národnímu. Přidala pár praktických tipů, jak školní parlament založit a na co si dát pozor. Základem jsou aktivní studenti. Ti se do školních parlamentů mohou přihlásit sami, či přes vedení škol a učitele. Důležité je ve školním parlamentu zachovat jistou neformálnost a přátelské bezpečné prostředí, kde se nikdo nemusí bát vyjádřit svůj názor. Školní parlamenty se také neobejdou bez koordinátora, jeho role by však měla být spíše výpomocná, nikoli vedoucí. Opět tu zaznělo, že spolupráce s vedením města je klíčová a pomáhá projektům dostat se z fáze návrhu do fáze realizace. Kristýna ještě zmínila, že školní parlamenty mají potenciál velkého dosahu pro šíření informací mezi žáky a studenty například i pro světové organizace typu UNICEF. Informovala i o iniciativě, která v současné době probíhá na půdě Poslanecké sněmovny ČR a klade si za cíl vzdělávat a motivovat další aktivní studující bez ohledu na typ školy k zapojení se do veřejného života. Příspěvek byl zakončen aktivní debatou, množstvím praktických otázek, na něž Kristýna odpovídala, i sdílením úspěchů a neúspěchů v různých fázích procesu založení školního parlamentu. 

Trojici řečnic doplnila Helga Hrabincová ze společnosti D21 a její “Zkušenosti se školními participativními rozpočty napříč městy”. D21 vyvinula aplikaci  “Školní pébéčko”, kterou Helga na konkrétních příkladech představila. Jejím cílem je provést koordinátory po dílčích krocích celým procesem a zároveň ho maximálně zpřehlednit pro všechny zúčastněné. Helga se věnovala i výčtu přínosů školních participativních rozpočtů pro školní kolektiv, pro vedení i pro zřizovatele školy. Žáci získávají prezentační dovednosti, zkušenosti s tvorbou rozpočtu a rozvojem komunikace. Prozradila, že aktuálně se v D21 intenzivně věnují možnosti realizovat “pébéčka” přes tzv. crowdfunding, kdy je vyhlášena sbírka a participativní proces má identifikovat projekty, které z ní budou financovány. I po tomto příspěvku se rozvinula živá debata, což svědčí o atraktivitě tématu digitální participace mládeže a zároveň potřebě o něm mluvit v informovaném a angažovaném kolektivu.

Během workshopu jsme se dozvěděli, proč je participace mládeže důležitá a jaké přínosy má nejen pro děti, ale pro celou společnost. Žáci získávají průpravu pro dospělý život, vědí, že když se na něčem podílejí, tak se jim to vrátí a prostředí nejen školy se opravdu může změnit k lepšímu. Dalším krokem projektu bude realizace školního participativního rozpočtu podobně jako v Kutné Hoře. Výstupy budou dále šířeny jako případové studie, získané zkušenosti a osvědčené postupy s cílem dále propagovat školní participativní rozpočty a participativní demokracii v Polsku, Maďarsku a České republice. 

Chcete vědět o školních participativních rozpočtech víc? Nebo už přemýšlíte nad tím, jak zapojit studenty ve svém městě do podobných projektů? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com.