Dobrá zpráva: Systematická participace je nyní součástí globální diskuse o dobré správě věcí veřejných

by Participation Factory

Začátkem tohoto měsíce se v Estonsku konal globální summit Open Government Partnership (OGP), na kterém se sešlo více než 1 000 zástupců vlád, členů občanské společnosti a odborníků v oblasti demokratických inovací včetně občanské participace a civic tech. Co se tam dělo? 

 

Summit se zaměřil na zachování demokracie, neboť ta v současné době čelí různým vnitřním i vnějším hrozbám, včetně vzestupu populismu a neustálých intervencí odvrácených a otevřených ze strany autoritářských režimů, jako jsou Rusko a Čína. Vzhledem k estonským výsledkům v oblasti vytváření digitální společnosti summit rovněž vybídl účastníky, aby se zamysleli nad otevřeným vládnutím ve vztahu k digitalizaci a nad výzvami, potřebami a příležitostmi vyplývajícími z nevyhnutelného technologického pokroku. 

 

Ve všech těchto diskusích byla účast občanů v popředí zájmu již od úvodního plenárního zasedání, kde naše kolegyně z oblasti participace a kolegyně ze sítě People Powered Diana Dajer z kolumbijské organizace Fundación Corona vyzvala účastníky k aktivní spolupráci s cílem vytvořit udržitelné mechanismy a infrastrukturu participace.

 

Toto téma se přeneslo do zasedání o systematické účasti „Od jednorázového zapojení k systémové změně: Jak zakotvit účast veřejnosti ve státní správě?“ Naše mezinárodní ředitelka Katya Petrikevich představila náš přístup k institucionalizaci participace veřejnosti prostřednictvím zřízení interní vládní role koordinátora participace, jak to vidíme na našich zkušenostech s pražskými městskými částmi a slovenskou regionální samosprávou. Tento stěžejní bod potřeby specializovaného interního odborníka nebo týmu odborníků, který by agendu participace realizoval a nadále ji podporoval, se odrážel v případě Tchaj-wanu, který představila náměstkyně ministra Národní rady pro rozvoj Tchaj-wanu Kao Shien-Quey. Také ostatní odborníci a posluchači se jednoznačně shodli na tom, že pro úspěšné zahájení agendy participace je třeba nejprve pečlivě posoudit připravenost instituce a snažit se participaci nejprve vnést do již naplánovaných projektů, než začít od vytváření zcela nových, které přetěžují kapacity a zdroje instituce.

 

Diskuse o systematické účasti se neomezila pouze na toto zasedání. Objevovala se během přestávek na kávu i na dalších zasedáních, kde řečníci a přednášející poukazovali na akutní potřebu začlenění participačních metod do DNA vlád na všech úrovních, zatímco publikum je i sebe navzájem vyzývalo, aby zvážili také potřebu vytvoření udržitelných participačních systémů spíše než možnosti jednorázových typů zapojení. A představte si, že jste všechny tyto diskuse vedli a zároveň měli možnost naučit se estonskou životní moudrost, například jak nakládat okurky a skládat dřevo!

 

Je zřejmé, že participace má své pevné místo. Stává se jádrem snah o inovaci demokracie a je nyní považována za mocný nástroj pro její posílení a znovuobjevení. S tím jsou samozřejmě spojeny vlastní výzvy, překážky a potřeby, neboť je třeba zajistit inkluzi a rozmanitost, upevnit digitální metody a standardy participace, rozšířit nabídku metod, zvětšit prostor pro deliberativní a posilující postupy a pokračovat ve vytváření prostředí příznivého pro zapojení všech úrovní veřejné správy do participačních postupů. 

 

O tématu digitální participace budeme nadále hovořit z hlediska potřeb a osvědčených postupů ve středovýchodní Evropě a na západním Balkáně, jak bylo diskutováno během doprovodné akce summitu OGP. Sledujte nás! Mezitím nás neváhejte kontaktovat, pokud se chcete dozvědět více o naší diagnostice participace a systematických přístupech k participaci na info@participationfactory.com.

 

Rádi bychom vyjádřili zvláštní poděkování Nadaci otevřené společnosti za sponzorování konference „Od jednorázového zapojení k systémové změně: Jak zapojit veřejnost do veřejné správy?“ a umožnění této diskuse a zajištění rozmanitého panelu odborníků z praxe a expertů prezentujících své případové studie.